ascii画

分类:Miscellanous 选择分类

展示为: ascii图 | 多行注释(/**/) | 多行注释(#) | 多行注释(//) | 多行注释(--) | 多行字符串(''') | 多行字符串(+) |

" \n"+
"  ___ ___ ___ ___ ___.---------------. \n"+
" .'\__\'\__\'\__\'\__\'\__,`  . ____ ___ \ \n"+
" |\/ __\/ __\/ __\/ __\/ _:\  |`. \ \___ \ \n"+
"  \\'\__\'\__\'\__\'\__\'\_`.__|""`. \ \___ \ \n"+
"  \\/ __\/ __\/ __\/ __\/ __:        \ \n"+
"   \\'\__\'\__\'\__\ \__\'\_;-----------------` \n"+
"   \\/  \/  \/  \/  \/ :        hh| \n"+
"    \|______________________;________________| \n"+
" \n";
"		  ____ \n"+
"		  / __ \ \n"+
"		 ( (__) ) \n"+
"		 _\____/___ \n"+
"		 / | |  /\ \n"+
"		/_________/ \_ \n"+
"	    /     \  \ \n"+
"	   /      \  \_ \n"+
"	   /       \   \ \n"+
"	  /  _   _   \   \_ \n"+
"	  /  / |  //   \   \ \n"+
"	 /  //|| //    \   \_ \n"+
"	 /    || || __    \    \ \n"+
"	/    || ||/__\    \    \_ \n"+
"    /     || ||/ \\    \    \ \n"+
"   /     _||_ \\__//    \    \_ \n"+
"   /     ---- ----   __  \     \ \n"+
"  /   _____  _  _  _ //   \    / \n"+
"  /   |__ __| / \ | \ | | \\   \   / \n"+
" /     | | | O || \| | \\   \  / \n"+
" /     |_|  \_/ |_|\__| _//    \ / \n"+
"/________________________________________\/ \n"+
" \n";
"Ü \n"+
"Û * * * * * *ÛÛÛÛ²±Ü \n"+
"Û * * * * * ÛÛÛÛ²ÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±Ü \n"+
"Û * * * * * *ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * ÛÛÛÛ²ÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * *ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * *ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û * * * * * *ÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û           ß±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û                   ß±²ÛÛÛÛÛ²± \n"+
"Û \n"+
"Û              ÄÄÄ  ÄÍÍÑÍ \n"+
"Û          _ ÄÄ___Û   ___³\  º \n"+
"Û   Happy July 4th >-ßß\XXXXX ÄÍÍÏÍ ÛÛØ \n"+
"Û              ÄÄÄ __ÄÄ \³ º \n"+
"                  ÄÄ(ú) \n";
"        .-~~~~~~~~~-._    _.-~~~~~~~~~-. \n"+
"      __.'       ~.  .~       `.__ \n"+
"     .'//         \./         \\`. \n"+
"    .'//           |           \\`. \n"+
"   .'// .-~"""""""~~~~-._   |   _,-~~~~"""""""~-. \\`. \n"+
"  .'//.-"         `-. | .-'         "-.\\`. \n"+
" .'//______.============-..  \ | /  ..-============.______\\`. \n"+
".'______________________________\|/______________________________`. \n";
"         /\ \n"+
"         || \n"+
"        ==== \n"+
"        | | \n"+
"        | | \n"+
"        ==== \n"+
"        XXXX \n"+
"        |\/| \n"+
"        |/\| \n"+
"        |\/| \n"+
"        |/\| \n"+
"        |\/| \n"+
"        |/\| \n"+
"        /____\ \n"+
"        |  | \n"+
"        |  | \n"+
"       /   \ \n"+
"       /    \ \n"+
"      / UNITED \ \n"+
"      /  STATES  \ \n"+
"     /       \ \n"+
"     ---------------- \n"+
"     |--------------| \n"+
"     |       | \n"+
"     |       | \n"+
"     |   ____   | \n"+
"     |   |  _  | \n"+
"     |   |___|  | \n"+
"     |   ____   | \n"+
"     |   |__   | \n"+
"     |   |___   | \n"+
"     |   ___   | \n"+
"     |   |__]   | \n"+
"     |   | \   | \n"+
"     |   ___   | \n"+
"     |   |__]   | \n"+
"     |   |__]   | \n"+
"     |       | \n"+
"     |    I   | \n"+
"     |    I   | \n"+
"     |    I   | \n"+
"     |       | \n"+
"     |   |    | \n"+
"     |   |___   | \n"+
"     |       | \n"+
"     |       | \n"+
"     |       | \n"+
"     |    _   | \n"+
"     |   /|   | \n"+
"     |    |   | \n"+
"     |   __|__  | \n"+
"     |       | \n"+
"     |   __   | \n"+
"     /|   ||   |\ \n"+
"    / |   ||   | \ \n"+
"    / |   ||   | \ \n"+
"   /  |   ||   |  \ \n"+
" -----  |   HH   |  ----- \n"+
" |  |  |   HH   |  |  | \n"+
" |  |  |   HH   |  |  | \n"+
" |  |  |   HH   |  |  | \n"+
" |  |  |______HH______|  |  | \n"+
" --------/    HH    \-------- \n";
"_________________________________________ \n"+
"               _______   |\ \n"+
"              |License|  | \ \n"+
" _____           | ~~*~~ |  | \ \n"+
" |   | (((    .--.  |_______|  | \n"+
" |DrJRO| ~OvO~ __  (////)        | \n"+
" |   | ( _ )|==|  \__/        | \n"+
" |o  | \_/ |_(| /  \  _______   | \n"+
" |   | //|\\  \\//| |\\ |__o__|   | \n"+
" |  __|//\_/\\ __\/ |__|// |__o__|   | \n"+
" | |==""//=\\""====|||||)  |__o__|   | \n"+
"_|__||_|_||_||_____||||||____|__o__|_____| \n"+
"  || (_) (_)  ||||||        \ \n"+
"  []       [(_)(_) \n";
"                       ______ \n"+
"     _         _ __...----~~~~~ _ \n"+
"     //  ___...--- ~~~ \\    .   // \|/ \n"+
" __..--_// ~~~    .   _\\  .     \\_   . \n"+
"   //\\\  \|/.    //\\\      ///\\ . \n"+
"   //-\-\\       //-/-\\     //-/-\\ \n"+
"  //\_-_/\\      //\_-_/\\  . //\_-_/\\ \n"+
".  /\ @ /\       /\\_//\     /\\_//\   . \n"+
"  /\ \_/ /\      /\ \O/ /\    /\'\=/'/\ \n"+
"  /__\_\_/__\   .  /__\_\_/__\   /__\_\_/__\ \n"+
" /___________\    /___________\  /___________\ . \n"+
" (  _____/:_) )   ( _______/:_)) ((_:\_______ ) \n"+
" \_(_:\______/    \_(_:\______/  \______/:_)_/  \|/ \n"+
"            ( \n"+
" .           ) /( ( ( .  . \n"+
"      /\  .    )\ )\ /(     /\  /\ \n"+
"     /=/      \(/ _\/ /(    \=\ /=/  . \n"+
"  .   /=/___    ()__)/ /(__()  .  \=\/=/ \n"+
"    /=/////\\     (_)       __\=|/ \n"+
"    \_\////_(_            ////(_)\ \n"+
"    //////  _\    .       _)_\\\\\\\ \n"+
"    \///(. _\           /_  .)\\\\\ \n"+
" .    (:) | _\       __   __/___o/\\\\\\_ . \n"+
"   ___(:) ' \___ .__/\\\___/_/  /     \\\\\\\ \n"+
"   /  (:)    \  \' /     /(*)(*)(*)(*\\\\\\\ \n"+
"  / _ (:)   _ \ / /     | _ _ _ _ \\\\\\ \n"+
"  / / \__  __/ \ \/ /      |/_\/_\/_\/_\/_\/_| \n"+
"  ( \ |    |__\  /  .     \_/\_/\_/\_/\_/\/ \n"+
"  \ \|    |  \_/       |/_\/_\/_\/_\/_\| \n"+
"   \ |_______|/  \        |\_/\_/\_/\_/\_/| \n"+
".   \/     \  /     .  /       jro\ . \n"+
"   /      \ /       /(*)(*)(*)(*)(*)(*)(\ \n"+
"   \___________//  .      \___________________/ \n"+
"  .            \|/ .       .      . \n";
"    .     __   '    .    '    . \n"+
" *      _-~ ~-_   .     '   . \n"+
" .  .    /___ ___\ '       .       . \n"+
"       / (O) (o) \     *     ___  * . \n"+
"  __,-~-~-,/  -..-  \ .-~~-.  __..-~~  ~~-.._ \n"+
".-~ `V~V~V'`\ -v----v-  \/   /.-~ //.. \  \. `~-._ \n"+
" //.   \.' `\..___..---/  /Ø'  .  '  .  .. \n"+
"          </~-~- ,--'  /.. /  /  \  \  \ \n"+
" /<> ''/ \\..' \'  V~V~V¥ // / ' . ' / \ . ' \\\ \ \ \n"+
".  ' / .          / '  .  / <> \ '. . ' . \n"+
" / ../ ' ( My god, Harvey!) // ' ../ <> / .'\ \' ''.\ \ \n"+
"/. //. \ ( You don't think )   ________________ \n"+
"      ( it can read, ) //' / __  _ _____ \ ..' \ \ \n"+
" './  \'\  ( do you? )    | |__ /_\  |  | \n"+
" ..     \     \\  //' . | |__ /  \ |  | '. \.. \n"+
"___...---..._____..--~~\\..____..-\________________/..__ \n"+
"            \\        || .  . \n"+
"  .      .   . ` ______________||_________. . \n"+
"              |_____________________| ' \n"+
"   .    ~       |  |  |   | | | . \n"+
" .    .      ..  |____|____|_____|==|__| \n"+
"              |____|____|_____|__|__|  jro \n"+
"         __________________________________ \n"+
"'    .    /                 / \n"+
"   .   ~  /                 / \n";
"            _______ _______ _______ \n"+
"           |  |  |  ___|  | | \n"+
"           |    |  ___|    | \n"+
"           |__|_|__|_______|__|____| \n"+
" _______ ______ _______ _______  _______ _______ ______ _______ _______ \n"+
" |  ___|  __ \    |  |  | |  ___|  _  |  __ \_   _|  |  | \n"+
" |  ___|   <  -  |    | |  ___|    |   < |  | |    | \n"+
" |___|  |___|__|_______|__|_|__| |_______|___|___|___|__| |___| |___|___| \n"+
" \n"+
" \n"+
"             _______________________ \n"+
"            //  __..--~~~~--..__  \\ \n"+
"           ||___/ | |  | |  \ __/ | \n"+
"           || /  ___________  \  | \n"+
"           ||_/  /.......... \  |  | \n"+
"           | |  /..........  \  |  | \n"+
" _____________________| | /...........  \ |  |________________ \n"+
" ;  . . .  .    |_| |...........   | |  | .''."... ... . \n"+
" ___  ..~.     _.' | |..........    | |  |     . ~ \n"+
" .   '   .  / \_.| |..........    | |  |\ ~.  ._..---._ \n"+
"         |. /| \ \............   / /  |/ .  /\   /\ \n"+
"  '""" ... ~~~ | \|| _\ \............  / /-.__|   // ~-._./ -\ \n"+
" ..~       | |_.~\\ \_____________/ /// '.|   /__    __.\ \n"+
" ___  ..~.   |_.~  \\_______________//  _ ~-. ~~~~.. ~~~~~. \n"+
"         .~ -.   \__.---.________/  ______\. \n"+
" .''."... ... ./\    _|   |---| = |__ \__\===\  '""" ... ~~~ \n"+
"        / '. . |_|=   |---|  | _| \======\ ___  ..~.    \n"+
"  ..~    / .  \   |=   |___|  ||    __. \ \n"+
"       /      _ |_______________|  _.    \ \n"+
" .''."... ./        /  \___  ~~ \      \ '" ..  ~~ \n"+
"      /     '' /  \   /     \      /\ \n"+
" ___  . /   -- .  /'  __\____/    ____\___.'  -- \ ___  ..~. \n"+
"     /      /  / \\ -- _____//     ~ - .  \ \n"+
" ..-- /_..-    ./.  / _/  _|___ \\    .   -  _/) \n"+
"    /  ___   ./|__ / _/  (_____ / \\ .     \ ~ /  . \n"+
"  . /___////_  / |  / _/  (_____ \ \\    _./ ..__/ \n"+
"   /___/__/_ \ / _| /__/ _-- (_____ \: \\_____________/   ._ \n"+
" _ /     \ /_.' | / /    (_________/ ~~-| \n"+
"  /      //  _|/ /-       .  __ |..~. _____ -.. ' " \n"+
" ..\==========/'  \_/ _/ __   ___..   / \| \n"+
"   / _____ \'.______/___....------......__\__/| \n"+
" ' |     \   |\__________________|__|___/| ~~~~~..  - ~ ' \n"+
" ~ |    _ \  /~   \   \ -- /     \ \n"+
"  | | | | | \_| |  \   \ ~   //      | \n"+
" _. |_| | | | .  |-----..  \    / /-   __|..~. _____ -.. ' " \n"+
"   |_|_|_|  _. |    \_ \\ _ ./     ___| \n"+
" ~~~ ..  - ~ ' |     \__\___/__...------  | ~~~~~..  - ~ ' \n"+
"          | .-     | | .    __  | \n"+
"          |   __..  | |  ______   |   .   ~ \n"+
"..~. _ __ -.. '  \      __| |  |   |  | _    . \n"+
"          /       | | ~ |__.___|.  | \n"+
"          |  __    | |  |   |  |       .. ' \n"+
" ~~~~~..  - ~ ' | ''     / \  |   |  |___   __. \n"+
" ....  -     | _____...  | |  \______/  | ~~~~~..  - ~ ' \n"+
"          | /    '--| |   ~~    | \n"+
"   ~..  - ~ ' |/      | |  __---- .. |  .   .   _ \n"+
"          ||____......._| |        | \n"+
"          |----     | |        | ~~~~~..  - ~ ' \n"+
"  '""" ... ~~~  |    -.  | |    _..   | \n"+
"          | ..     // |        | _~"".  . \n"+
"          |     - \ | __----.  .. \ \n"+
" ~~~..  - ~ '  |_____________| |_______________/ \n"+
"          \_____________| |______________/  '  ... __ ~ \n"+
"          /   ----- \  /----------- \ \n"+
"  __~~..  - ~ ' /___   ----\ /--...___   \ \n"+
"         /  ..--   | | __..   ___./ .   .  ~ \n"+
"   - ~ '..  \ __________./ |_____________/ .  - ~ ' ~~~~ \n"+
" ..._____~~~~~~JRO\___________/  \___________/ -_______...._____ \n"+
"..      ___ . ~~~~~~~~~~~. __\ ~~~~~~~~~~~~~...   _ ~ \n"+
"__  ....     ''    ...""    ....'''   -_~~~   ~~~... \n";
"jro  ~~~   ~~~ ~~~~~ ~~~   ~~~~ ~~ \n"+
"~~~~      ~~~~   ~~  ~  ~~~~~ \n"+
"   /\/\__  ~~~_~   _ ~~~~_~   ~~~ \n"+
" ~~ ()()_ \~~~ / \ ~~/ \~  / \~~~ /\~ \n"+
"  /oo/ \ \__/ _ \__/ _ \__/ _ \__/ / \n"+
"~~ \_/~~ \_____/ \____/ \____/ \____/ ~~ \n"+
"       _~~~~    ~~~ ~~ \n"+
"  ~~~  ____| |______/>~~  ~~   ~~ ~~~ \n"+
"    (_____________}X  ~~~~  ~ \n"+
" ~~~     ~~   \> ~   ~~  ~~~~ ~ \n"+
"~~~~  ~~~~~    ~~~   ~~~~   ~~~~~ \n"+
"~ ~~~    ~~~~~    ~~~~ ~   ~  ~~ \n";

😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取

评论

首页 - Wiki
Copyright © 2011-2024 iteam. Current version is 2.123.1. UTC+08:00, 2024-03-05 14:44
浙ICP备14020137号-1 $访客地图$